هواکش کانالی - هواکش کانالی

    • هواکش کانالی
    • هواکش کانالی

    • با قطر پروانه 300 میلیمتر تا1000 میلیمتر با  قدرت تخلیه 1500الی 55000 متر مکعب در 2 مدل ثابت و متحرک کوپل مستقیم و پولی تسمه

    © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )