هواکش کانالی - هواکشهای جت فن کانالی

  • هواکشهای جت فن کانالی
  • هواکشهای جت فن کانالی

  • هواکشهای جت فن کانالی

   از قطر 300 میلیمتر تا 1000میلیمتربا دور متفاوت

   وفشار بالا جهت هوارسانی وتخلیه تونلها و معادن

   مورداستفاده میباشد

  © CopyRighted By : DonyayeFanIran.Com ( Design By Moth.Ir )